Privacybeleid

‘Jobvit’ vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar cliënten en opdrachtgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Zij zal zich houden aan de eisen van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de beroepscode van het N.I.P.

Dit houdt o.a. in dat ‘Jobvit’:

  • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
  • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging;
  • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ‘Jobvit’ worden verwerkt;


Doeleinden en grondslagen:
‘Jobvit’ verwerkt uw persoonlijke gegevens om haar diensten aan u te kunnen leveren. Ze gebruikt de gegevens om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, of om een factuur te verzenden. Ze gebruikt de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Bewaartermijnen:
‘Jobvit’ slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking. Hieronder vermeldt ze de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten:

  • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht (bijvoorbeeld in verband met facturatie): 7 jaar;
  • Uw assessmentdossier en testgegevens: 2 jaar. Uitsluitend met uw toestemming wordt de eindrapportage met de opdrachtgever gedeeld. Voorafgaand hebt u hierin inzage en kunt u nadere toelichting hierop vragen;
  • Uw (loopbaan-)coachingsdossier: 2 jaar.


Uw rechten:
U hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

  • Inzage in uw persoonsgegevens: u kunt aan ‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog vragen of zij persoonsgegevens van u verwerkt. Indien dat het geval is, legt zij u uit welke persoonsgegevens zij van u verwerkt, op welke wijze en voor welke doeleinden.
  • Rectificatie van uw persoonsgegevens: indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die zij van u verwerkt onjuist of onvolledig zijn, kunt u haar verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen.
  • Wissen van uw persoonsgegevens: u kunt verzoeken om de persoonsgegevens die zij van u verwerkt te wissen. Zij zal uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij ze heeft verwerkt; u haar niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; u bezwaar maakt tegende verwerking en er geen reden (meer) is waarom zij de gegevens nog langer mag verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

 

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht:
Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact opnemen via: info@jobvit.nl

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevensp.nl) vindt u hiervoor een ingang.

Versiebeheer van dit privacyreglement:
’Jobvit’ behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze
website. Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2020.